Meer feiten over Juffrouw Fijn van Draat

Juffrouw Fijn van Draat heeft nog veel familie. Op de buitenpartij van 26 augustus jl. was er dan ook een heuse delegatie van de Familievereniging Fijn van Draat (website). Met behulp van haar verre nazaten probeer ik het leven van deze huishoudster beetje bij beetje te reconstrueren.

Onlangs werd er in Huis Van Gijn een lieve brief bezorgd, welke gericht was aan tante Helena, waar in heel wat informatie stond. Er zijn echter nog vele vragen, en een dagje naar het archief van Amsterdam en Apeldoorn, en natuurlijk Dordrecht lijkt me geen overbodige luxe.
Met dank aan de zeer toegenegen achter-achter-achter-achter-achter-neef Henk Fijn van Draat.

Biografische gegevens
Helena Alida Fijn van Draat is geboren op 14 december 1861 te Harderwijk, als oudste kind van Evert Jan Fijn van Draat en Alberta Gupffert. Evert Jan en Alberta kregen acht dochters en drie zonen; van hun elf kinderen zijn er helaas vijf overleden voordat zij 4 jaar werden. Opmerkelijk is dat deze familietak, ondanks de elf kinderen, niet werd voortgezet. De broers overleden zonder kinderen na te laten en de kinderen van haar zussen kregen natuurlijk de naam van hun vaders, waarmee de tak uitstierf.
Helena heeft naar alle waarschijnlijkheid een verpleegstersopleiding gevolgd in het Binnengasthuis te Amsterdam, waar ze ook hoofdverpleegster is geworden. Maar in welke jaren dat is geweest weten we niet.
In 1897 vertrekt ze naar Deventer om als particulier verpleegster te gaan werken voor mevrouw Agatha Louisa Strick van Linschoten, de eega van Willem Hendrik Feije baron van Heemstra, de burgemeester van Deventer. Na het overlijden van mevrouw op 2 februari 1897 is juffrouw FvD nog enige tijd in Deventer gebleven om voor de burgemeester en de zoon te zorgen.
Waarschijnlijk gaat mej. FvD weer terug naar Amsterdam, want op 11 april 1907 schrijf schrijft ze zich uit in Amsterdam om zich op 3 mei 1907 in Dordrecht, onder vermelding van het beroep ‘gezelschapsjuffrouw’, in te schrijven. Ze komt waarschijnlijk direct in dienst bij Simon van Gijn en verzorgt hem tot aan zijn dood in 1922.
Zestig jaar oud is Helena wanneer Van Gijn overlijdt, wat zijn in die 41 jaar die ze nog zal leven doet, is niet helemaal duidelijk (nog niet). Op 20 december 1962 sterft ze in huize Talma.

 

Legaat van Simon van Gijn
De WelEdelGestrenge Heer Meester Simon van Gijn, Ridder in de ORde van Oranje Nassau, particulier, wonende te Dordrecht, liet in 1918 bij de notaris, meester Jan Rudolf de Koning, zijn testament vastleggen.
In zijn testament wordt Mejuffrouw Fijnvandraat (in het testament consequent aan elkaar geschreven) rijkelijke bedeeld. Zelfs twee ongetrouwde zussen van de juffrouw krijgen geld en een nichtje van haar zou levenslang een uitkering krijgen.
Ten elfde: aan Mejuffrouw Helena Alida Fijnvandraat te Dordrecht:
a. de som van duizend gulden, contant geld
b. het bij haar in gebruik zijnde mahoniehouten ledikant met toebehoren
c. de volgende in hare zitkamer aanwezige goederen: een canapé, een zwarte notenhouten voltaire, het klokje op den schoorsteen, de gaslampen, het vloerkleed en karpet en de vulkachel. De overige meubelen in deze kamer, daaronder bergepen de aan den wand handen schilderij, tekeningen, plaaten, enzovoorts, zijn haar eigendom
d. de chaise longue bij mij in gebruik;
e. de zilveren lepels en vorken, het ingelegde lepeldoosjes met daarin aanwezige lepeltjes en het schildpadden theekistje, alles dagelijksch bij mij in gebruik
f. het huishoud- en tafellinnen bij mijn overlijden aanwezig in het kabinet op de badkamer en het huishoud- en tafellinnen bij mijn overlijden in gebruik, benevens de geheele inventaris aanwezig geweest in “villa Clara” te Baarn en thans staande op den zolder in mijn huis te Dordrecht, etc.
g. de gemakkelijke stoel, de rustbank en het dames schrijfbureau zich bevindende in de badkamer in mijn huis te Dordrecht.
Ten een en twintig: aan Mejuffrouw Helena Alida Fijnvandraat voornoemd, eene jaarlijksche uitkeering van tweeduizend gulden;
Ten twee en twintigste: aan Mejuffrouw Jeannette en Everdina Fijnvandraat, zusters van genoemde Mejuffrouw Helena Alia Fijnvandraat, elke eene jaarlijkse uitkering van vierhonderd gulden, indien Mejuffrouw Helena Alida Fijnvandraat voor hare zusters Jeanette en Everdina Fijnvandraat mocht komen te overlijden, dan aan elk harer ene jaarlijksche uitkeering van zevenhonderd gulden en plaats van de voormelde vierhonderd gulden;
Ten drie en twintigste: aan Mejuffrouw Wilhemina Gesina van Daalen, onderwijzeres met de acte lager onderwijs en nuttige handwerken, levenslang eene jaarlijksche toelage van driehonderd gulden en bij haar vooroverlijden of indien zij voor hare moeder Alida Catharina Fijnvandraat, weduwe van den heer Everharders van Daalen mocht komen te overlijden dan bij opvolging aan deze.
(bron: online-begraafplaatsen.nl)

Legaat van Juffrouw Fijn van Draat en de familievereniging
Helena Alida Fijn van Draat legateert het een en ander van de inboedel die zij weer kreeg van Simon van Gijn aan het Veluws Museum te Harderwijk. IN de jaren 60/70 zou er een stijlkamer ingericht zijn, welke de naam van haar schenkster droeg. Helaas zijn deze objecten niet meer terug te vinden.
In haar testament schenkt juffrouw FvD ook 500 gulden aan de toenmalige familiestichting of een rechtsopvolger daarvan. Dat bedrag is lange tijd onder de hoede gebleven van uw notaris zonder dat iemand daarvan op de hoogte was. Toen een achter-achter-achter-achter-nicht van juffrouw Fijn van Draat ging trouwen, kwam zij bij toeval bij dezelve notaris terecht. Hierop is door enkele Fijn van Draats initiatief opgenomen wat heeft geleid tot de oprichting van de huidige vereniging Familiekring Fijn van Draat in 1984. De vereniging heeft het legaat met rente in ontvangst mogen nemen en tot op de dag van vandaag wordt in de financiële jaarstukken melding gemaakt van het Tante Helena-fonds dat een bedrag van € 340 omvat. Het legaat is dus niet zonder gevolg gebleven en inmiddels bestaat deze familievereniging al ruim 28 jaar.

Ontdek Huis Van Gijn

Sluit het Verborgen Museum