‘Christmas-dinner’ met fazant

Uit correspondentie blijkt dat Van Gijn en zijn vrouw in 1864 en 1865 in ieder geval fazant voor het kerstdiner aten. Helaas zijn er uit deze jaren geen menukaarten bewaard gebleven. Ook in 1898, 1899 en 1900 staat er fazant op het menu: Faisans Anglais, Faisans Marmelade de pomme. En zie hier ‘Engelse’ fazant! Nu nog achterhalen welke recepten dit zijn.

In 1887 krijgt Van Gijn van de brieven die hij stuurde aan zijn overleden goede vriend Jan Christiaan Drabbe (1819-1885) terug. De zus van Drabbe stuurt deze met enkele portefeuilles met prenten naar Simon toe als ‘klein aandenken’.

Drabbe was docent op instituut Treckvliet te Leiden waar Simon onderwijs kreeg. Er ontstaat een vriendschap tussen Van Gijn en Drabbe. De correspondentie die bewaard is gebleven, bestaat uit twaalf brieven die geschreven zijn tussen 1851 en 1887. Er zullen ongetwijfeld meer brieven zijn geweest. Voor ons een geweldige bron van informatie, omdat er maar weinig egodocumenten van Simon bewaard gebleven zijn.

Toepasselijk voor de tijd van het jaar is de brief die van 22 december 1865 aan de Drabbe en zijn broer schrijft. De brief is een begeleidend schrijven bij een zending wild die Simon ze stuurt. Het wild heeft Van Gijn op zijn beurt weer gekregen van kennissen uit Engeland.

De Heeren Mr. Tollius Drabbe en Dr. J.C. Drabbe
Leyden
Dordt, 22 December 1865

Mijne Heeren,

Nu omstreeks anderhalf jaar geleden, hadden wij het genoegen kennis te maken met een gezelschap Engelsche Heeren, die per pleisieryacht ons land en ook onze stad bezochten en waren wij in de gelegenheid die lieden eenige attenties te bewijzen en het verblijf alhier zoo veel mogelijk te veraangenamen. Dit had ten gevolge, dat op het eerst daarna verschenen Kerstfeest we door een hunner, de eigenaar v het yacht, verrast werden op eenige fezanten en andere uitheemsche vogelen welke hij ons op echt Engelsche wijze als een “Christmas” cadeau aanbood.- En hier mede dachten wij onze rekening vereffend, doch zich gisteravond eene nieuwe bezending wild ons de overtuiging dat de man ons nog niet vergeten had.

Aangenaam was ons de ervaring, dat we met geen ondankbaren of lomperts hadden te doen gehad doch dubbel aangenaam was de royale manier waarop ons Engelsche vriend zich aan zijn vriendschapspligt kweet. Daardoor toch stelde hij ons in de gelegenheid om op onze beurt aan onze vrienden een bewijs te geven, dat we hunne vriendschap en beleefdheden op prijs stellen.
Ik verzoek u alszoo, mijne heeren, de beide, op Britschen bodem geschoten vogelen, welke ik heden morgen aan uw adres heb afgezonden, van mij en de mijnen te accepteren als een klein blijk hoezeer de vriendschappelijke betrekkingen, die tusschen ons bestaan door ons gewaardeerd worden. Laat deze vogels, evenals bij ons het “Christmas-dinner” opluisteren en we bij die gelegenheid elkander eens gedachtig zijn.

Na groete, aan uwe geachte familie blijf ik steeds uw
S. van Gijn.

Van Gijn en zijn vrouw aten in 1864 en 1865 in ieder geval fazant voor het kerstdiner. Helaas zijn er uit deze jaren geen menukaarten bewaard gebleven. Ook in 1898, 1899 en 1900 staat er fazant op het menu: Faisans Anglais, Faisans Marmelade de pomme. En zie hier ‘Engelse’ fazant! Nu nog achterhalen welke recepten dit zijn.

Ontdek Huis Van Gijn

Sluit het Verborgen Museum